Voor al het extra wat nodig is.

Blijf Groep Ik wil helpen Stichting Steunfonds

Stichting Steunfonds

De stichting Steunfonds Blijf Groep is opgericht om ten behoeve van Blijf Groep financiële middelen te werven voor activiteiten en projecten die niet vanuit de overheidsubsidie’s kunnen worden betaald.

Voorbeelden activiteiten

Hieronder een samenvatting van de activiteiten en projecten waar de stichting in de afgelopen jaren een bijdrage aan heeft gegeven.

 • Deelname Blijf Groep aan Garage 2020
 • Ontwikkeling programma SafetyNed
 • Ondersteuning deelnemers internationaal aan Wereldconferentie Vrouwenopvang in Den Haag
 • Viering 40-jarig bestaan Blijf Groep
 • Opzet vrijwilligersbeleid
 • Ontwikkeling online hulp met website Veilig Samen
 • Ontwikkeling expertrol Blijf Groep

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

 • Mevrouw C. Holdinga: Voorzitter
 • Mevrouw C. Euving: Penningmeester
 • Mevrouw J. Terpstra: Lid
 • Meneer S. van der Veen: Lid
 • Mevrouw D. Berndsen: Lid

Het bestuur vergadert 2 à 3 x per jaar.

Inkomsten en uitgaven

De inkomsten van de stichting bestaan uit giften, rentebaten, dividenden en koersresultaten. De inkomsten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De opbrengst effecten bestaat uit ontvangen of gedeclareerd dividend en gerealiseerd en ongerealiseerd koersresultaat op de effecten in bezit per balansdatum.

De uitgaven bestaan enerzijds uit bijdragen verstrekt aan Stichting Blijf Groep Amsterdam en anderzijds uit kosten welke aan het boekjaar zijn toe te rekenen.
De bestuursleden van het Steunfonds ontvangen geen beloning. Gemaakt onkosten kunnen worden vergoed.

Jaarrekening en beleidsplan

Stichting Steunfonds maakt elk jaar een jaarrekening op.

Contactgegevens

Stichting Steunfonds Blijf Groep
Postbus 2938
1000 CX Amsterdam

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34317676 en bij de Belastingdienst onder RSIN 820118849.