Gevolgen huiselijk geweld ernstig

De gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen zijn veel ernstiger dan gedacht. Ook is het geweld veel heftiger dan tot nu toe werd aangenomen. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek naar kindermishandeling en partnergeweld van het Verwey-Jonker Instituut, uitgevoerd in de vier grote steden (G4) en negen Veilig Thuis-regio's. Het onderzoek bevestigt het beeld dat we ook zagen in het onderzoek naar de Oranje Huis aanpak, waar eerder dit jaar de eerste bevindingen van werden gepresenteerd.

Eerste resultaten

Uit de eerste resultaten blijkt dat in gezinnen die zijn gemeld bij Veilig Thuis veelvuldig geweld plaatsvindt: per gezin gemiddeld 71 geweldsincidenten per jaar. Dat is dus meer dan één keer per week. In bijna alle gezinnen speelt het geweld al ruim een jaar. Het gaat daarbij om partnergeweld en/of direct geweld tegen kinderen. In meer dan de helft van de gezinnen zijn de kinderen zowel getuige van het geweld tussen hun ouders als zelf slachtoffer van mishandeling of verwaarlozing.

De gevolgen voor kinderen zijn ernstig. Uit het onderzoek blijkt dat vier op de tien kinderen traumatische klachten heeft. Ze krijgen last van depressiviteit of angstproblemen. Bij de ouders valt op dat veel van hen in het verleden zelf slachtoffer zijn geweest van geweld. Ze zijn opgegroeid in een gezin waar partnergeweld was of ze zijn als kind mishandeld. Er is sprake van een vicieuze cirkel die alleen kan worden doorbroken met goede en passende hulp aan kinderen én ouders en steun in een sociaal netwerk.

Kindermishandeling en partnergeweld kan in alle gezinnen voorkomen. Maar armoede, werkeloosheid en alcoholgebruik spelen in deze gezinnen ook vaak een rol. Zo is in bijna de helft van de gezinnen sprake van armoede (47 procent). Bij meer dan 40 procent van de mannen en 30 procent van de vrouwen is sprake van problematisch alcoholgebruik.

Onderzoek Oranje Huis aanpak

Het onderzoek bevestigt het beeld dat we ook zagen in het onderzoek naar de Oranje Huis Aanpak. In mei van dit jaar presenteerden we de uitkomsten van de eerste meting van dit onderzoek. Hieruit bleek dat maar liefst drie kwart van de ondervraagde vrouwen in de Oranje Huizen een of meerdere jeugdtrauma's hadden. Ook heeft bij binnenkomst 40% van de vrouwen minimaal één klinisch trauma. Vrouwen rapporteren het vaakst depressie, opdringerige ervaringen en defensieve vermijding.

Uit het onderzoek bleek ook dat aandacht voor kinderen in de opvang zeer belangrijk is. 35% van de kinderen van de vrouwen in het onderzoek heeft minimaal 1 klinisch trauma en 15% heeft minimaal 1 subklinisch trauma. Dat betekent dat bijna de helft van de kinderen in de opvang te maken heeft met één of meerdere trauma's. Gelukkig is er in de opvang de laatste jaren veel geïnvesteerd in hulpverlening aan kinderen.

Het onderzoek naar de Oranje Huis Aanpak is een langlopend onderzoek en wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut. De opzet van dit onderzoek is hetzelfde als die van het landelijke onderzoek. De resultaten van de 2e meting worden in het voorjaar van 2019 verwacht.  De derde meting staat gepland voor eind 2019. De eindanalyse zal in 2020 plaatsvinden.

Meer informatie over het onderzoek naar de Oranje Huis Aanpak en de resultaten van de 1e meting vindt u in dit factsheet.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112