HKZ: kwaliteit vinden wij belangrijk

De stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) is in 1994 opgericht. Initiatiefnemers waren de brancheorganisaties van patiënten/consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De drie partijen besloten hiertoe tijdens de Leidschendamconferentie van 1990. Daar stelden ze gezamenlijk de noodzaak vast van samenhangend kwaliteitsbeleid en kwaliteitsborging in de zorg. 

De Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht instellingen om 'verantwoorde zorg' te leveren. HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit genormeerd en toetsbaar wordt. Zij stelt zorginstellingen daarmee in staat om hun aanbod voortdurend te verbeteren.

Het HKZ-Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Zo'n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Als een organisatie het HKZ-keurmerk heeft, heeft de cliënt  de zekerheid dat er zorgvuldig gekeken is naar zijn veiligheid en dat er maatregelen genomen zijn om de zorg voor de patiënt voortdurend veiliger te maken.

Het HKZ-keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling. Voor Blijf Groep is dit Kiwa. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Blijf Groep heeft het kwaliteitssyteem beschreven in het Handboek kwaliteit, dat voor alle werknemers via Intranet toegankelijk is. Jaarlijks worden er respectievelijk interne - en externe audits gedaan om te kijken of we werken volgens de door ons zelf gemaakte afspraken. De externe auditor verleent ons dan vervolgens het HKZ certificaat. Dit certificaat geldt voor drie jaar en ieder jaar wordt bekeken of we de kwaliteit verder ontwikkeld hebben, en verbeterpunten hebben aangepakt.

Van belang hierbij is de PDCA cyclus. Het is niet alleen van belang om te beschrijven, maar daarnaast moeten de zaken goed uitvoeren, checken op het klopt en zo niet, verbeteren/evalueren. In schema:

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112