Wat kunnen professionals doen

Kom je beroepsmatig in aanraking met huiselijk geweld? Als professional speel je een belangrijke rol bij het signaleren daarvan. Wanneer je vermoedt dat een cliënt mishandeld wordt, of wellicht zelf de pleger is, zul je passende hulp moeten bieden.

Een systeemgerichte aanpak

Dit kun je doen door het huiselijk geweld bespreekbaar te maken binnen het lopende hulpverleningstraject, eventueel aangevuld met hulp aan de partner en/of kinderen. Bij deze systeemgerichte aanpak kan Blijf Groep meedenken en ondersteunen.

De ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’

Bij huiselijk geweld of kindermishandeling, of een vermoeden daarvan, mag een professional de zaak nooit op zijn beloop laten. Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

• Lees meer over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Actie ondernemen

Het is belangrijk om signalen van huiselijk geweld serieus te nemen. Als je een vermoeden hebt van huiselijk geweld, moet er actie worden ondernomen.

Informatiemateriaal, zoals folders en posters in de algemene (wacht)ruimten, verlaagt de drempel om over het probleem te praten. Aandacht en een luisterend oor zorgen ervoor dat het slachtoffer uit een isolement komt. Het onderwerp huiselijk geweld zal meestal pas ter sprake komen als je er rechtstreeks naar vraagt. Bij migrantenvrouwen zal soms misschien extra inspanning nodig zijn om het geweld te bespreken.

Uit onderzoek in huisartsenpraktijken blijkt dat mishandelde vrouwen het bespreekbaar maken van partnergeweld erg op prijs stellen. Ze waarderen vooral het luisteren en de stimulans van de huisarts om iets aan de situatie te veranderen. Na een jaar blijkt bij een meerderheid van de mishandelde vrouwen de situatie daadwerkelijk te veranderen.

Als er sprake is van een levensbedreigende situatie: bel altijd het alarmnummer 112.

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112