Onderzoek Oranje Huis Aanpak

Drie op de vier vrouwen in de opvang heeft een of meerdere jeugdtrauma's. Dit blijkt uit het langlopende onderzoek van het Verwey Jonker Instituut naar de effecten van de Oranje Huis methodiek. Dinsdag 22 mei werden de eerste bevindingen gepresenteerd.

Het onderzoek wordt gehouden onder 92  cliënten van de Oranje Huizen in Alkmaar en Amsterdam. Zij krijgen op 3 meetmomenten, verspreid over anderhalf jaar, een schriftelijke vragenlijst voorgelegd, waarin zij bevraagd zijn op de ontvangen hulp.  In de eerste helft van 2018 is de eerste meting afgerond. Deze geeft inzicht in de chtergrondkenmerken van de cliënten, de ernst van het ervaren geweld, hun trauma's en de ontvangen hulp in de eerste periode.

(Jeugd)trauma's en trauma's kinderen

Opvallende conclusie is dat drie op de vier vrouwen in het onderzoek een of meerdere jeugdtrauma heeft. Ook heeft bij binnenkomst 40% van de vrouwen minimaal één klinisch trauma. Vrouwen rapporteren het vaakst depressie, opdringerige ervaringen en defensieve vermijding.

Uit het onderzoek blijkt ook dat aandacht voor kinderen in de opvang zeer belangrijk is. 35% van de kinderen van de vrouwen in het onderzoek heeft minimaal 1 klinisch trauma en 15% heeft minimaal 1 subklinisch trauma. Dat betekent dat bijn de helft van de kinderen in de opvang te maken heeft met één of meerdere trauma's. 

Mate van geweld

Uit het onderzoek blijkt dat er vaak sprake is van ernstige geweld door de (ex-)partner. Bijna alle vrouwen hebben te maken met een combinatie van fysiek (96%), psychisch (99%) en seksueel geweld (66%).  Opvallend is het grote aantal vrouwen (2 op de 3 vrouwen) dat aangeeft te maken hebben gehad met seksueel geweld. Dit is zeer hoog in vergelijking met andere onderzoeken.  Ook vrouwen gebruiken geweld, maar dit is veel minder ernstig en frequent dat het geweld dat tegen hen is gebruikt.

Niet-Nederlands sprekende cliënten

Omdat een groot aantal cliënten in de het Oranje Huis de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, is voor die doelgroep een kwalitatief onderzoek opgezet naar dezelfde thema's als de schriftelijke meting. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 12 vrouwen. Ook is er gesproken met 14 hulpverleners. De hoofdvraag was: sluit de Oranje Huis methodiek aan bij cliënten die het Nederlands niet goed beheersen?

Dit blijkt zeker het geval te zijn. De meeste vrouwen ervaren de hulpverlening in het Oranje Huis als positief en geven de hulp gemiddeld een 9. Ze waarderen de praktische ondersteuning die ze krijgen en de gesprekken gericht op het versterken van zelfvertrouwen en veiligheid. Het feit dat vrouwen de Nederlandse taal niet beheersen en er vaak via een tolk wordt gesproken, wordt niet als grote belemmering gezien, omdat er zoveel belangrijk is in contact, zoals vertrouwen, respect, begrip en steun. Zoals een hulpverlener zegt: "Als je iemand kent, kun je hetgeen iemand zegt in de context plaatsen."

Vervolg

Het effectonderzoek loopt door tot 2020. De eerste meting is afgerond in het voorjaar van 2018. De tweede meting is inmiddels gestart en loopt door tot in het voorjaar 2019. Na deze meting worden ook diepte-interviews gehouden met acht cliënten en hulpverleners. De derde meting staat gepland voor eind 2019. De eindanalyse zal in 2020 plaatsvinden.

Meer weten?

Er is een factsheet gemaakt van de bevindingen na de 1e meting. Klik hier om het factsheet te downloaden.

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112