Onze cijfers

In 2015 heeft Blijf Groep aan 5.201 unieke cliënten (hoofdaanmelders) een ambulant en/of residentieel hulptraject geboden. Wij voeren gedurende het hulpverleningstraject ook gesprekken met systeemleden, vaak de kinderen en de (ex)partner, maar soms ook andere betrokkenen (ouders, familieleden). In 2015 zijn 7.170 systeemleden betrokken bij de hulpverlening – in totaal spraken wij dus (exclusief eenmalige telefonische frontofficecontacten) met 12.371 personen over het stoppen van geweld. In 53% van de residentiele trajecten was de (ex)partner – zorginhoudelijk – betrokken bij het opstellen van het gezinsactieplan – bij ambulante trajecten was dit 38%.

In de crisisopvang hebben wij in 2015 219 cliënten en 215 kinderen opgevangen (inclusief Safe House, exclusief de noodbedden). In onze doorstroomprogramma’s (Begeleid wonen en Intensieve begeleiding) hebben wij 144 vrouwen en 149 kinderen opgevangen. In de mannenopvang hebben we 10 mannen kunnen opvangen. Het aantal noodbedplaatsingen voor 2015 betrof 194.

Regio van herkomst cliënten in de opvang

Ambulante cliënten wonen of werken in de gemeente of regio waar Blijf Groep de hulp
aanbiedt. Voor residentiële cliënten ligt dat anders. De afgelopen jaren is vrij constant ongeveer 70% van de cliënten in de opvang bij Blijf Groep afkomstig uit het werkgebied van Blijf Groep (Noord-Holland en Flevoland) en 30% van buiten het werkgebied. Het streven is om opvang zoveel mogelijk in de eigen regio te bieden (als de veiligheid dit toelaat), zodat het sociale netwerk ingezet kan worden bij de hulpverlening. In onderstaande tabellen wordt duidelijk dat in 2015 71% van de cliënten uit het eigen werkgebied komt en 29% van daarbuiten.

Regio Aantal unieke cliënten Percentage
Noord Kennemerland 47 11%
Flevoland 47 11%
Amsterdam-Amstelland 103 24%
Kennemerland 31 7%
Gooi & Vechtstreek 12 3%
Zaanstreek-Waterland 33 8%
Buiten werkgebied 127 29%
Onbekend 37 8%
Totaal 437 100%

 

Clientprofiel

De gemiddelde leeftijd van de cliënten van Blijf Groep is voor ambulante cliënten 35 jaar en voor residentiële cliënten 32 jaar. Het opleidingsniveau is divers. In de opvang ligt het gemiddelde opleidingsniveau lager dan bij onze ambulante cliënten.

  Ambulant Residentieel
Jonger dan 24 23% 20%
25-45 jaar 55% 71%
Ouder dan 45 22% 9%
     
Nederlandse nationaliteit 37% 54%
niet-Nederlandse nationaliteit 63% 46%
     
Aantal geboortelanden 109 65
Geboorteland Nederland 43% 37%

 

Financiën 2015

In 2015 bedroegen de opbrengsten €18.8 miljoen (in 2014 was dat €16.7 miljoen).

Baten*   Lasten*  
       
Subsidies      
Subsidies gemeenten 15.319 Personeelskosten 11.625
Subsidies projecten 2.860 Huisvestingskosten 4.542
    Verzorgingskosten 358
    Organisatiekosten 1.461
Opbrengsten   Afschrijvingskosten 258
Opbrengsten zorgprestaties
en maatschappelijke ondersteuning
570 Afrekening subsidies/
projecten
311
Overige inkomsten en donaties 25    
Financiële baten 59    
       
  18.833   18.555
       
Saldo baten en lasten     278

*afgerond in euro's x 1.000

Overzicht personeel

In 2015 waren bij Blijf Groep 242 medewerkers in dienst (177 fte), waarvan 166 medewerkers met een vast contract en 76 met een tijdelijk contract (inclusief oproepkrachten).

Wilt u de complete jaarverantwoording lezen? Klik dan hier.

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112