Rapport BING

Blijf Groep is sinds eind augustus 2015 geconfronteerd met beschuldigingen van ernstige misstanden door twee bewoonsters en een ex-bewoonster van de locatie IJmond, communicatief bijgestaan door de directeur van Femmes for Freedom.

De beschuldigingen waren aanleiding voor twee onderzoeken. Het eerste onderzoek, dat op ons eigen verzoek is uitgevoerd door mevrouw Haanstra, resulteerde in het rapport Perspektief. Het tweede onderzoek, waarvoor de gemeente Haarlem opdracht gaf aan het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING), is nu ook afgerond en staat voor januari 2017 op de rol ter bespreking in de gemeenteraad.
De uitkomsten van beide onderzoeken stemmen ons zeer tevreden.

Het eerste onderzoek bevestigde al de indruk dat er geen aanwijzingen waren voor het bestaan van misstanden. In het tweede onderzoek heeft BING onomstotelijk vastgesteld dat van de misstanden die door de melders zijn geuit, laat staan van de schrijnende beelden die in de pers zijn geschetst, nooit sprake is geweest.

Hiermee komt voor ons allemaal een goed einde aan de langdurige, onaangename periode waar we al sinds de zomer van 2015 mee te maken hadden. Wij vinden het vanzelfsprekend dat deze ernstige en onjuiste beschuldigingen, die onzekerheid veroorzaken bij vrouwen die hulp nodig hebben en een grote druk leggen op onze organisatie, nu stoppen.

Wij hebben onze conclusie en onze standpunten verder uitgewerkt in dit document, met ook de verwijzingen naar het rapport en relevante bijlagen. Het gehele rapport kunt u hier lezen:

Antwoorden op vragen gemeente Haarlem n.a.v. rapport BING

Rapport BING
Bijlage 1 - Document ‘Vervolgonderzoek Blijf Groep IJmond’, inclusief subvragen
Bijlage 2 - Beschrijving onderzoeksproces op hoofdlijnen
Bijlage 3 - Foto’s
Bijlage 4 - Overzicht van procedures met betrekking tot inkomsten en betalingen van cliënten
Zienswijze College Gemeente Haarlem_ onderzoek BING vrouwenopvang Blijf Groep locatie IJmond

 

 

 

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112