Stichting Steunfonds Blijf Groep

Doelstelling

Stichting Steunfonds Blijf Groep is op 12 november 2008 opgericht. De stichting is voortgekomen uit de fusie van Stichting Steunfonds  Vrouwenopvang Amsterdam, Stichting Steunfonds Vrouwenopvang Haarlem en Stichting Steunfonds Blijf van m’n Lijf IJmond en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34168376.

De stichting heeft ten doel ten bate van Stichting Blijf Groep financiële middelen te werven, deze te beheren en deze op schriftelijke aanvraag van voormelde stichting te verschaffen voor:

  1. activiteiten en projecten van voormelde stichting, die niet van overheidswege worden gesubsidieerd dan wel niet subsidiabel zijn;

  2. activiteiten en projecten die binnen de doelstelling van voormelde stichting vallen en die het bestuur van voormelde stichting financieel wil steunen.

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • Mevrouw C. Holdinga: Voorzitter                                 
  • Mevrouw H. Knoop: Penningmeester
  • Mevrouw J. Terpstra: Lid
  • Mevrouw M. Faddegom: Lid
  • Mevrouw C. Euving: Lid         

Het bestuur vergadert 2 à 3 x per jaar.                      

Inkomsten

De inkomsten van de stichting bestaan uit giften, rentebaten, dividenden en koersresultaten. De inkomsten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De opbrengst effecten bestaat uit ontvangen of gedeclareerd dividend en gerealiseerd en ongerealiseerd koersresultaat op de effecten in bezit per balansdatum.

Uitgaven

De uitgaven bestaan enerzijds uit bijdragen verstrekt aan Stichting Blijf Groep Amsterdam en anderzijds uit kosten welke aan het boekjaar zijn toe te rekenen.

Contactgegevens: Stichting Steunfonds Blijf Groep, Postbus 2938, 1000 CX  Amsterdam

Jaarrekening

Stichting Steunfonds maakt elk jaar een jaarrekening op. Hieronder vindt u de jaarrekening over 2016.

Jaarrekening 2016

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112