Stichting Steunfonds Blijf Groep

Doelstelling en uitgevoerde activiteiten

Stichting Steunfonds Blijf Groep is op 12 november 2008 opgericht. De stichting is voortgekomen uit de fusie van steunfondsen van drie locaties: Stichting Steunfonds Vrouwenopvang Amsterdam, Stichting Steunfonds Vrouwenopvang Haarlem en Stichting Steunfonds Blijf van m’n Lijf IJmond.

De stichting heeft als doel ten bate van Stichting Blijf Groep financiële middelen te werven, deze te beheren en deze op schriftelijke aanvraag van voormelde stichting te verschaffen voor:

  1. activiteiten en projecten van voormelde stichting, die niet van overheidswege worden gesubsidieerd dan wel niet subsidiabel zijn;
  2. activiteiten en projecten die binnen de doelstelling van voormelde stichting vallen en die het bestuur van voormelde stichting financieel wil steunen.

Hieronder een samenvatting van de activiteiten en projecten waar de stichting in de afgelopen jaren een bijdrage aan heeft gegeven.

2016 Blijf Groep haalt met innovatiepartners Moviera, Arosa en Perspektief Wende het Amerikaanse project Safety Net naar Nederland en snijdt dit toe op de Nederlandse situatie: SafetyNed.
2015 Deelname medewerkers en ondersteuning deelnemers internationaal (reis- en verblijfskosten van deelnemers uit weinig draagkrachtige landen) aan Wereldconferentie Vrouwenopvang in Den Haag
2014 Viering 40-jarig bestaan Blijf Groep
2013 Opzet vrijwilligersbeleid
2012-2015 Versterken steunfonds: verkenning naar geefkring
2010-2011 Ontwikeling online hulp met website Veilig Samen
2009 Management development traject voor sector- en teammanagers
2008-2009 Versterking beleidscapaciteit aantal projecten
2006-2007 Ontwikkeling expertrol: marktverkenning en ontwikkeling voorlichting in de wijken; aanzet kwaliteitsbeleid

 

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • Mevrouw C. Holdinga: Voorzitter                                 
  • Mevrouw H. Knoop: Penningmeester
  • Mevrouw J. Terpstra: Lid
  • Mevrouw M. Faddegon: Lid
  • Mevrouw C. Euving: Lid         

Het bestuur vergadert 2 à 3 x per jaar.                      

Inkomsten

De inkomsten van de stichting bestaan uit giften, rentebaten, dividenden en koersresultaten. De inkomsten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De opbrengst effecten bestaat uit ontvangen of gedeclareerd dividend en gerealiseerd en ongerealiseerd koersresultaat op de effecten in bezit per balansdatum.

Uitgaven

De uitgaven bestaan enerzijds uit bijdragen verstrekt aan Stichting Blijf Groep Amsterdam en anderzijds uit kosten welke aan het boekjaar zijn toe te rekenen.
De bestuursleden van het Steunfonds ontvangen geen beloning. Gemaakt onkosten kunnen worden vergoed.

Jaarrekening

Stichting Steunfonds maakt elk jaar een jaarrekening op. Hieronder vindt u de jaarrekening over 2018.

Jaarrekening 2018

Meerjarenbeleidsplan

In het meerjarenbeleidsplan is beschreven wat het Steunfonds doet, op welke manier het Steunonfds geld werft, hoe het vermogen van de instelling wordt beheerd en hoe het vermogen wordt besteed. U vind het beleidsplan hieronder.

Beleidsplan Steunfonds

Maandelijkse donatie of eenmalige gift

Als u Blijf Groep wilt steunen, dan kunt u uw bank opdracht geven voor een maandelijkse overboeking of een eenmalige donatie storten op bankrekening NL 07 INGB 000 3290231 ten name van Steunfonds Blijf Groep.

Contactgegevens

Stichting Steunfonds Blijf Groep
Postbus 2938
1000 CX  Amsterdam

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34168376 en bij de Belastingdienst onder RSIN 820118849.

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112