Weerlegging Blijf Groep

De bevindingen van Blijf Groep met betrekking tot de onderwerpen die de journaliste heeft aangekaart, zijn als volgt:

1. Hygiëne
De bewoonsters klagen over een gebrek aan hygiëne, en halen de aanwezigheid van ongedierte en de geur van urine aan.

Om opmerkingen over de hygiëne op de locatie in de juiste context te plaatsen, mag niet onvermeld blijven dat de locatie IJmond gevestigd is in een oud pand. Het pand voldoet uiteraard aan alle wettelijke regels en richtlijnen, maar is niet modern. De locatie stond al op de rol om dicht te gaan zodra de nieuwbouwprojecten gereed zijn (Amsterdam november dit jaar, Almere eind 2016/begin 2017). Was er geen vertraging bij de  bouw van die voorzieningen opgelopen vanwege de gemeentelijke besluitvormingsprocessen, dan was de locatie IJmond al dicht geweest.

Mede omdat het hier een verouderd pand betreft, dat een verhoogd risico met zich meebrengt voor ongedierte, heeft Blijf Groep een lopend contract met Rentokil, een erkend specialist op het gebied van ongediertepreventie en -bestrijding. In het pand staan kakkerlaklokkers, maar zowel Rentokil als de medewerkers van Blijf Groep hebben er nog nooit één gevonden. Van de aanwezigheid van ratten is geen sprake; onze bewoonsters hebben daar niet over geklaagd, Rentokil noch GGD heeft daarvan sporen  aangetroffen. Voor deze bewering van de journalist ontbreekt iedere  grondslag.

Het verblijf in een voorziening van Blijf Groep draagt een maximaal zelfstandig karakter. Onze volwassen cliënten zijn gewend zelfstandig te wonen, wij proberen die zelfstandigheid te behouden die ze thuis ook gewend waren. Onze cliënten zijn dan ook verantwoordelijk voor de schoonmaak van hun eigen woongedeelte en van het gezamenlijke gedeelte, namelijk huiskamer en keuken. De schoonmaak van de algemene ruimten wordt daarnaast ondersteund door een schoonmaakbedrijf , dat zich ontfermt over het sanitair, de kinderruimte, de gangen enzovoorts.

De Wethouder van Haarlem heeft de GGD verzocht op 1 september de locatie aan een inspectie te onderwerpen. Hij heeft hiertoe opdracht gegeven naar aanleiding van het bezoek dat diverse cliënten, samen met mevrouw Musa van Femmes for Freedom, hem op vrijdag 28 augustus brachten en waar dezelfde uitingen over een gebrek aan hygiëne zijn gedaan in een persoonlijk gesprek. Uit dit GGD-onderzoek bleek dat de schoonmaak  onder de maat is, maar er geen aanleiding is de locatie wegens onbewoonbaarheid/misstanden te sluiten. Er is geconstateerd dat zowel bij de medewerkers als bij de cliënten de intentie hoog is om de verschillende ruimten naar behoren schoon te houden, maar dat dat op dat moment onvoldoende werd uitgevoerd. Ook zijn er aandachtspunten voor de gemeente Heemskerk, de eigenaar van het gebouw. Inmiddels wordt het plan van aanpak ter verbetering uitgevoerd en zal de GGD voor eind oktober op een niet aangekondigd moment een herinspectie uitvoeren.

Schurft ‘breekt’ niet ‘uit’, duidt niet op een gebrek aan hygiëne, en wordt niet aangepakt met schoonmaakmiddelen. Met betrekking tot schoonmaakmiddelen is het beleid bij Blijf Groep dat chloor niet wordt gebruikt, dit in verband met de veiligheid van de kinderen.
Indien zich een geval van schurft voordoet geldt het volgende: in beginsel kan iedereen schurft krijgen. Schurft komt soms met een cliënt binnen of een cliënt loopt dat ergens op. De desbetreffende cliënt wordt dan behandeld door de huisarts, en intern wordt meteen het protocol van de GGD in gang gezet. Dit houdt onder andere in dat de cliënten lakens en andere zaken die het besmettingsgevaar kunnen vergroten zorgvuldig wassen.

2. Intimidatie
Er zou sprake zijn van intimidatie van de cliënten door medewerkers. Cliënten zouden tegen elkaar worden opgezet, de sfeer zou niet goed zijn.

Wat de sfeer betreft: de cliënten van Blijf Groep zitten in een zeer lastige fase in hun leven. De opvang is nodig om de situatie van geweld te doorbreken. De cliënten komen uit veel verschillende culturen en landen en spreken de Nederlandse taal niet altijd voldoende. Zij verblijven weliswaar vrijwillig bij Blijf Groep, maar noodgedwongen; zij zien allemaal liever dat hun leven weer op orde is.
Daarnaast leeft een aantal vrouwen in grote onzekerheid over hun rechtspositie in Nederland. Een hoog stressniveau, angsten, prikkelbaarheid en soms ook agressiviteit horen bij de dagelijkse last die zij te dragen hebben.
Voor sommigen van hen is de situatie nog ernstiger, bijvoorbeeld als zij extreem, langdurig geweld hebben meegemaakt, of verregaande uitbuiting – in het buitenland of in Nederland. Zij hebben  schade ervaren, die geleid heeft tot  trauma’s: deze vrouwen ondergaan dagelijks een psychisch lijden. Tegen die achtergrond is het begrijpelijk dat het leefklimaat op een locatie, waar meerdere cliënten bij elkaar wonen, bij weinig privacy en veel gedeelde voorzieningen, beladen is en niet optimaal. Een cliëntengroep die zo is samengesteld is ongeschikt om te wonen in een Blijf van m’n Lijf huis oude stijl. Om deze fundamentele reden heeft Blijf Groep in 2008 de strategische keuze gemaakt alle accommodaties te vernieuwen.

Als intimiderend wordt ook ervaren dat er contact wordt gelegd met de ex of bedreigende vader als vrouwen er nog niet aan toe zijn. Het opnieuw contact opnemen met de voorheen bedreigende (ex-) partner is een delicate aangelegenheid. Contact met een ex of een bedreigende vader is geen eis, wel een gespreksonderwerp. Contact vindt plaats als de veiligheid dit toelaat, dat wordt met de grootste voorzichtigheid en deskundigheid bepaald, waarbij de beproefde methodiek wordt gevolgd die bekend staat als de “Oranje Huis aanpak”. Er wordt geen contact buiten medeweten van de cliënten gelegd. Het belang van het kind is hierin een zeer belangrijke factor.

Blijf Groep heeft in het kader van haar interne onderzoek bekeken of er klachten zijn gemeld over haar medewerkers in deze locatie. Dat blijkt in 2015 niet het geval te zijn geweest. Evenmin is er ten aanzien van deze locatie een klacht ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie.

3. Vertrek uit de opvang
Blijf Groep herkent zich niet in het geschetste beeld dat vrouwen liever teruggaan naar hun ex dan langer te moeten verblijven. Met alle cliënten wordt gesproken over hun vervolgstappen na het verblijf bij begeleid wonen, die verschillend kunnen zijn: uitstroom door – gewenste – terugkeer naar hun partner, terugkeer naar hun eigen woning zonder de partner, of uitstroom naar al dan niet tijdelijke andere huisvesting of opvang elders. De keuze om al dan niet te verblijven en de keuze voor wat betreft hun vervolgstap is aan de individuele cliënt, die vrijwillig bij Blijf Groep verblijft.

4. Prostitutie
Blijf Groep is altijd bedacht op het risico dat vrouwen in de opvang worden aangezet tot of geronseld voor prostitutie. In de vrouwenopvang worden bijvoorbeeld ook slachtoffers van mensenhandel opgevangen. Het risico bestaat dat mensenhandelaren of pooiers deze slachtoffers of andere cliënten van de vrouwenopvang proberen te ronselen voor de prostitutie. Het risico bestaat ook dat cliënten onderling werven voor prostitutie. 
Dergelijke signalen doen zich van tijd tot tijd voor in individuele casuïstiek.
In het najaar van 2014 is er achtereenvolgens sprake geweest van drie aan elkaar gelieerde signalen op dit vlak. Het eerste signaal betrof het vermoeden dat een opgenomen cliënt in de locatie Alkmaar, met 7x24uur personele bezetting en beveiliging,  medebewoonsters betrok bij het aangaan van – in eerste instantie – vrijwillige seks elders in de stad. De gebruikelijke werkwijze bij Blijf Groep is toegepast: een direct gesprek met de betreffende cliënt, overleg met de politie, nagaan van mogelijkheden tot aangifte of een strafrechtelijk traject, individuele begeleidingsgesprekken en groepsvoorlichting aan medewerkers en cliënten (in samenwerking met politie en Scharlaken Koord) gericht op preventie, vermijden van risico’s op situaties met onvrijwilligheid en criminele contacten. De twee andere signalen zijn met dezelfde zorgvuldigheid en begeleiding omgeven.
Blijf Groep heeft tot nu toe geen aanwijzing voor het laten plegen/voorkomen van prostitutie in de locaties na de feiten van eind 2014.

De wijkagent van de locatie Heemskerk heeft 1 september j.l. aan Blijf Groep gemeld dat er geen signalen van prostitutie zijn geweest na de beschreven situatie eind 2014. Evenmin zijn er andere klachten uit de buurt sindsdien bij de politie gemeld.

5. Cameratoezicht
Blijf Groep besteedt veel aandacht aan de veiligheid van cliënten en medewerkers. Een van de fysieke veiligheidsmaatregelen is cameratoezicht. Op alle vestigingen hangen de camera’s op strategische plaatsen bij de toegang of uitgang (voor en/of achter) van een locatie. Deze staan altijd aan. Voor locatie IJmond geldt dat deze zijn aangesloten op de toezichtcentrale bij Spyke Security. Spyke Security stuurt de werkdag na constatering van een incident een rapport, waarna de beelden kunnen worden opgevraagd. Afspraak is dat alle beelden van mannen worden doorgegeven. Ook zijn  er in verband met de veiligheid in betreffende locaties monitoren in de locatie waarop te zien is wie er voor de deur staat, alvorens er wordt opengedaan. Als er mankementen zijn worden deze door het beveiligingsbedrijf gerepareerd.

6. Financiën en nazorg
Blijf groep is verplicht een eigen bijdrage in kosten van wonen en begeleiding te innen. De centrumgemeente Haarlem heeft bevestigd dat de inkomenspositie van cliënten voldoet aan de wettelijke (WWB) normen.  In aanvulling daarop biedt Blijf Groep een voorschot / lening voor alle directe kosten van voeding, medicijnen, luiers, etc, tot cliënten over een eigen inkomen dan wel uitkering beschikken.
De nazorg die Blijf Groep biedt bestaat uit begeleidingscomponenten, Het al dan niet toekennen van uitkeringen/inrichtingsleningen gebeurt door desbetreffende gemeentelijke instanties. De intensiteit van de nazorg wordt bepaald in nauw overleg met de cliënt. Deze nazorg kan bestaan uit een verwijzing en een overdracht naar passende vervolghulp, uit contact met maatschappelijk werk van Blijf Groep of uit een intensief begeleidingstraject door Blijf Groep. De mogelijkheden en behoeften van een cliënt zijn hierin leidend.

7. Hulp na bevalling
Een cliënte geeft aan dat ze niet geholpen is bij het babyklaar maken van haar kamer. De desbetreffende cliënte bewoonde een kleine kamer; in overleg met Blijf Groep is besloten vanwege de gezinsuitbreiding een grotere kamer te regelen. Blijf Groep heeft hiervoor ook gezorgd. Cliënte heeft echter zelf de verhuizing uitgesteld, omdat zij graag naar een andere op dat moment nog niet beschikbare unit intern wilde verhuizen waardoor de ruil na haar bevalling nog niet tot stand was gekomen.
Binnen de locatie zijn voldoende kinderbedjes beschikbaar, maar cliënte had bij onze medewerkers aangegeven dat ze zelf een wiegje zou regelen. Toen bleek dat ze dat niet gedaan had, hebben onze medewerkers haar alsnog van een bedje voorzien.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112