Zijn onze cliënten tevreden?

Meting cliënttevredenheid

Blijf Groep vindt het erg belangrijk om regelmatig de cliënttevredenheid te meten. Een keer in de drie jaar wordt een uitgebreide cliënttevredeneheidsmeting uitgevoerd, de CQ-index. Deze is in augustus en september 2016 uitgevoerd in alle opvanglocaties van Blijf Groep.

In de CQ-index gaven de cliënten Blijf Groep overall een cijfer van 7,2. Op het gebied van veiligheid voelt 93% van de cliënten zich veilig, en 88% van de cliënten geeft aan dat dit ook voor de kinderen geldt. Elk team heeft, op basis van de resultaten van de CQ-index, een plan van aanpak opgesteld voor de verbeterpunten.

Daarnaast vraagt Blijf Groep elke cliënt aan het einde van het hulpverleningstraject een evaluatie in te vullen. Hoewel de scores positief zijn, is de respons over het algemeen te laag, om er algemene conclusies aan te verbinden. Daarom wordt in 2017 gekeken naar een nieuwe manier om de cliëntevaluatie vorm te geven.

Cliëntvertrouwenspersoon

Blijf Groep werkt met een onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon, die afkomstig is vanuit Cliëntenbelang Amsterdam. De cliëntvertrouwenspersoon bezoekt regelmatig cliëntparticipatiebijeenkomsten op locaties. Zo krijgt de cliëntvertrouwenspersoon een beeld van de sfeer en omstandigheden op de locatie en kunnen de cliënten persoonlijk kennismaken met de cliëntvertrouwenspersoon.

In 2016 hebben 45 cliënten gebruik gemaakt van de cliëntvertrouwenspersoon. Onderwerpen die aan de orde kwamen in de contacten met de cliëntvertrouwenspersoon zijn o.a. huisregels (7x), manier van begeleiden (10x), bejegening 9x), onvoldoende serieus genomen (11x), dreigende uithuiszetting (3x) doorstroom crisis-BW-satelliet (9x).

Klachten

In 2016 zijn er 30 klachten gemeld (op een populatie van 3500 unieke cliënten). De klachten hadden veelal betrekking op de wijze van hulp- en dienstverlening (28x); 4 keer is geklaagd over de wijze van bejegening en 2 keer over problemen met medebewoners. Ook waren er klachten van buren (2x) en was er een klacht over financieën. Elke klacht is besproken met de cliënt. Daarnaast is per klacht bekeken of er maatregelen genomen moeten worden om de klacht in het vervolg te voorkmen. In de meeste situaties is de klacht naar tevredenheid opgelost.
 

Wil u het hele jaarverslag 2016 lezen? Klik dan op deze link.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112