Blijf Groep Ik ben cliënt Privacyverklaring

Privacyverklaring

Blijf Groep hecht zeer veel waarde aan de privacy van cliënten. Daarom hebben we een privacyverklaring opgesteld. Hierin leggen we uit hoe we met persoonlijke gegevens van cliënten omgaan, en welke rechten cliënten hebben met betrekking tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens.

Hieronder kan je een samenvatting van de privacyverklaring lezen. Voor cliënten hebben wij een Privacykaart gemaakt. Dit is een korte en overzichtelijke samenvatting van de privacyverklaring.

Waarom een privacyverklaring

Binnen Blijf Groep wordt gewerkt met persoonsgegevens van cliënten, medewerkers, vrijwilligers, sollicitanten, (keten)partners en externe relaties. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met alle persoonsgegevens die wij verwerken. Onze cliënten, medewerkers en externe relaties moeten kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens omgaan. Dat is voor onze cliënten extra van belang, om het vertrouwen in de hulpverlening te behouden maar ook voor de waarborging van hun eigen veiligheid.

Welke gegevens verwerken wij?

Blijf Groep verwerkt alleen noodzakelijke persoonsgegevens strikt alleen voor het daarvoor vastgelegde doel.

  • Voor cliënten om u en uw familie goed te kunnen helpen
  • Voor (keten)partners om de juiste hulp te kunnen bieden en voor verslaglegging en verantwoording
  • Voor sollicitanten en medewerkers als verantwoord werkgever
  • Als bedrijf ten behoeve van de financiële verslaglegging en verantwoording

Blijf Groep is wettelijk verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Dit betekent dat we vermoedens van kindermishandeling met bespreken met betrokkenen en in het uiterste geval melden bij Veilig Thuis.

Je kunt altijd een overzicht van de verwerkte gegevens bij ons opvragen.

Brief, Contactformulier, E-mail, chat

Als je contact met ons opneemt, via een brief, e-mail, chat, contactformulier of telefonisch, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van jouw verzoek of vraag.

Cookies

Blijf Groep maakt gebruik van cookies op de website ten behoeve de optimale werking. Blijf Groep verzamelt geen gegevens van jou wanneer je onze website bezoekt.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Blijf Groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht of dan strikt noodzakelijk is. Daarna vernietigen we de gegevens of maken we ze anoniem, zodat ze niet meer tot u te herleiden zijn.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • Cliënten: 15 jaar (wettelijk voorschrift) met de volgende uitzonderingen: Het jongste kind is nog geen 18: Het dossier wordt bewaard tot het kind 18 is of zo mogelijk langer als dit noodzakelijk is voor het kind (aparte procedure)
  • Camerabeelden: maximaal 4 weken of zoveel langer als de beelden gebruikt worden voor nader onderzoek bij incidenten
  • Financiële gegevens: 7 jaar (= wettelijke termijn)
  • Medewerker gegevens: 7 jaar na uitdiensttreding (= wettelijke termijn), voor een aantal gegevens geldt een bewaartermijn van 5 jaar (b.v. paspoort/id)
  • Sollicitant gegevens: max. 2 maanden na de sluitingsdatum van de vacature of max. 1 tot 3 jaar na sluitingsdatum van de vacature, als we de sollicitant in portefeuille willen houden (na expliciete goedkeuring)

Je kunt Blijf Groep verzoeken om eerder te vernietigen. Dit verzoek wordt ingewilligd indien er geen belangen voor derden op het spel staan en (zodra) het bedrijfsbelang het toelaat (denk aan gegevens ter verantwoording).

Hoe gebruiken en beveiligen wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden bij ons geregistreerd in systemen die beveiligd zijn en middels autorisatie alleen toegankelijk zijn voor bevoegde medewerkers. Iedere medewerker bij Blijf Groep heeft getekend voor de geheimhoudingsplicht en/of beroepsgeheim.

Met wie wisselen wij je gegevens uit?

We verstrekken allen informatie aan andere personen of organisaties met jouw toestemming. Soms zijn we wettelijk verplicht om je gegevens te verstrekken aan derden. Hierover informeren we je altijd.

Wat zijn je rechten mbt de verwerking van je persoonsgegevens?

Je hebt recht op inzage, afschrift, correctie, verwijdering, beperken van de verwerking, overdragen en het recht op het intrekken van je gegeven  toestemming. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij Blijf Groep met dit formulier. Wij moeten dit verzoek uiterlijk binnen 1 maand beantwoorden. Als je schriftelijk een verzoek indient, moet je een kopie van je identiteitsbewijs meesturen.

Recht op inzage en afschrift
Iedere persoon, ook een kind van 12 jaar en ouder, heeft het recht te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en om de gegevens in te zien.
Het is mogelijk dat wij niet alle gegevens verstrekken. Daarbij kun je denken aan persoonsgegevens van derden, en persoonlijke notities.

Recht op correctie
Je mag je gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als je bent verhuisd en je adres bij ons niet meer klopt. Of als we een foutje hebben gemaakt in je geboortedatum of je naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens.

Recht op beperking en verwijdering
Je mag vragen om het verwijderen van (delen) van je persoonsgegevens. Alhoewel Blijf Groep een verzoek tot (gedeeltelijk) verwijderen in principe moet inwilligen, is het niet altijd mogelijk. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht van een bepaalde periode, en soms zijn we gebonden aan onze zorgplicht ten opzichte van jou of anderen. Daarover zullen we je altijd informeren.

Recht op overdragen
Op jouw verzoek dragen wij je persoonsgegevens over aan jou of een andere organisatie van jouw keuze.

Recht van bezwaar
Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je gegevens als wij gegevens van je verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang of algemeen belang.

Recht op het intrekken van gegeven toestemming
Je hebt altijd het recht om je toestemming in verband met uw persoonsgegevens weer in te trekken.

Klacht indienen bij toezichthouder

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens is op de volgende manieren te bereiken:

Telefonisch: 088 – 1805 250 (maandag t/m vrijdag; 9.00 tot 17.00 uur)
Per post: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG
Via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl