Blijf Groep Ik ben cliënt Privacyverklaring

Privacyverklaring

Blijf Groep hecht zeer veel waarde aan de privacy van cliënten. Daarom hebben we een privacyverklaring opgesteld. Hierin leggen we uit hoe we met persoonlijke gegevens van cliënten en anderen omgaan, en welke rechten er zijn met betrekking tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens.

Hieronder staat een samenvatting van de privacyverklaring. Voor cliënten hebben wij een privacykaart gemaakt. Dit is een korte en overzichtelijke samenvatting van de privacyverklaring.

Waarom een privacyverklaring

Binnen Blijf Groep wordt gewerkt met persoonsgegevens* van cliënten, medewerkers, vrijwilligers, sollicitanten, (keten)partners en externe relaties. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met alle persoonsgegevens die wij verwerken. Onze cliënten, medewerkers en externe relaties moeten kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens omgaan. Voor onze cliënten is dat nog extra van belang. Het helpt bij het opbouwen en behouden van vertrouwen in de hulpverlening, maar het is ook van belang voor de waarborging van hun eigen veiligheid.

*Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct over iemand (een persoon) gaan of die naar iemand te herleiden zijn.

Welke gegevens verwerken wij?

Blijf Groep verwerkt de persoonsgegevens alleen als dit noodzakelijk is voor het bereiken van een vastgelegd doel. Wij houden ons daarbij aan de AVG. Sommige gegevens worden vastgelegd op basis van een overeenkomst. In andere gevallen vragen we jouw toestemming.

Voorbeelden van doelen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn:

  • Voor cliënten: om jou en je familie goed te kunnen helpen
  • Voor (keten)partners: om de juiste hulp te kunnen bieden en voor verslaglegging en verantwoording
  • Voor sollicitanten en medewerkers: voor verantwoord werkgeverschap
  • Als bedrijf: ten behoeve van de financiële verslaglegging en verantwoording

Blijf Groep is wettelijk verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Dit betekent dat we vermoedens van kindermishandeling met bespreken met betrokkenen en in het uiterste geval melden bij Veilig Thuis.

Je kunt altijd een overzicht van de verwerkte gegevens bij ons opvragen. Dat kun je doen met dit formulier

Brief, Contactformulier, E-mail, chat

Als je contact met ons opneemt, via een brief, e-mail, chat, contactformulier of telefonisch, dan worden de gegevens op een veilige manier bewaard. De gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van jouw verzoek of vraag.

Cookies

Blijf Groep maakt gebruik van cookies op de website ten behoeve de optimale werking. Blijf Groep verzamelt geen gegevens van jou wanneer je onze website bezoekt.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Blijf Groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht of dan strikt noodzakelijk is. Daarna vernietigen we de gegevens of maken we ze anoniem, zodat ze niet meer tot u te herleiden zijn.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • Cliënten: 15 jaar (gebaseerd op wetgeving). Wanneer er kinderen betrokken zijn, gelden andere regels. Dan worden de gegevens bewaard tot het jongste kind 18 jaar oud is, of zo mogelijk langer als dit noodzakelijk is voor het kind (aparte procedure)
  • Camerabeelden: maximaal 4 weken of zoveel langer als de beelden gebruikt worden voor nader onderzoek bij incidenten
  • Financiële gegevens: 7 jaar (= wettelijke termijn)
  • Medewerker gegevens: 7 jaar na uitdiensttreding (= wettelijke termijn), voor een aantal gegevens geldt een bewaartermijn van 5 jaar (b.v. paspoort/id)
  • Sollicitant gegevens: maximaal 2 maanden na de sluitingsdatum van de vacature. Wanneer we een sollicitant langer in portefeuille willen behouden, vragen we hiervoor toestemming. Dan bewaren we de gegevens maximaal 3 jaar na sluitingsdatum van de vacature.

Je kunt Blijf Groep verzoeken om gegevens eerder te vernietigen. Dit verzoek wordt ingewilligd wanneer er geen belangen voor derden op het spel staan en indien het bedrijfsbelang het toelaat (denk hierbij aan gegevens ter verantwoording).

Hoe gebruiken en beveiligen wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden bij ons geregistreerd in systemen die beveiligd zijn. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers. Hiervoor wordt aan de medewerkers autorisatie gegeven. Iedere medewerker bij Blijf Groep heeft getekend voor de geheimhoudingsplicht en/of beroepsgeheim.

Met wie wisselen wij je gegevens uit?

Wanneer we informatie over jou aan andere personen of organisaties willen verstrekken, vragen we daarvoor toestemming aan jou. Soms zijn we wettelijk verplicht om je gegevens te verstrekken aan derden. Indien mogelijk informeren we je hierover.

Wat zijn je rechten mbt de verwerking van je persoonsgegevens?

Je hebt recht op inzage, afschrift van, correctie of verwijdering van je dossier. Ook heb je recht op het beperken van verwerking of overdragen van persoonsgegevens. Voor toestemming geldt dat je recht hebt op het intrekken van door jou eerder gegeven toestemming. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij Blijf Groep met dit formulier. Wij moeten dit verzoek uiterlijk binnen 1 maand beantwoorden.

Recht op inzage en afschrift
Iedere persoon, ook een kind van 12 jaar en ouder, heeft het recht te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en om de gegevens in te zien. Je kunt hiervoor een inzage verzoek doen. Het is mogelijk dat wij niet alle gegevens verstrekken. Daarbij kun je denken aan persoonsgegevens van derden.

Recht op correctie
Als er gegevens in je dossier staan die niet kloppen, mag je deze laten wijzigen. Bijvoorbeeld als je bent verhuisd en je adres bij ons niet meer klopt. Of als we een foutje hebben gemaakt in je geboortedatum of je naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens.

Recht op beperking en verwijdering
Je mag vragen om het verwijderen van persoonsgegevens. We zullen zorgvuldig kijken welke gegevens we kunnen verwijderen. Voor gegevens waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt, is verwijdering niet mogelijk. Ook wanneer er een zorgplicht is ten opzichte van jou of anderen, kan het zijn dat we je verzoek niet (helemaal) kunnen inwilligen. Daarover zullen we je altijd informeren.

Recht op overdragen
Op jouw verzoek dragen wij je persoonsgegevens over aan jou of een andere organisatie van jouw keuze.

Recht van bezwaar
Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je gegevens. Het recht van bezwaar geldt niet voor gegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan onze zorgplicht of die van belang zijn voor onze bedrijfsvoering.

Recht op het intrekken van gegeven toestemming
Je hebt altijd het recht om je toestemming in verband met uw persoonsgegevens weer in te trekken. Meer informatie over privacy vind je op de website van Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Klacht indienen bij toezichthouder

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. We verzoeken je om je klacht eerst bij ons neer te leggen, zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. Meer informatie over het indienen van een klacht vind je hier. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens is op de volgende manieren te bereiken:

Telefonisch: 088 – 1805 250 (maandag t/m vrijdag; 9.00 tot 17.00 uur)
Per post: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG
Via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl