Wat gebeurt er na de opvang?

Nazorg

Voor vrouwen en mannen die een tijdje in de opvang hebben gewoond, is het vaak  best moeilijk om op weer eigen benen te staan en alles zelf te moeten regelen. Daarom staat Blijf Groep hen nog een tijdje bij nadat zij uit de opvang zijn vertrokken. Dit noemen we nazorg.

Wat houdt de hulp in?

Samen met je hulpverlener maak je een plan en in gesprekken krijg je steun om dat plan uit te voeren. We helpen je met praktische zaken, zoals het inrichten van je nieuwe huis en het verkennen van de omgeving. Als het nodig is, regelen we ondersteuning voor je in je nieuwe omgeving, bijvoorbeeld van het wijkteam. Een nazorgtraject duurt 6 – 12 maanden, afhankelijk van de situatie.

  • Schakelwoningen: begeleid zelfstandig wonen

Als je na een verblijf in begeleid wonen nog meer begeleiding nodig hebt, kun je doorstromen naar een woning die op naam staat van Blijf Groep. Dit is een tussenfase, waarin je je verder voorbereidt op de stap naar zelfstandig wonen. In deze periode kun je nog deelnemen aan de activiteiten in de opvang.

Na een half jaar of een jaar wordt gekeken of het mogelijk is het contract van de woning op jouw naam over te schrijven.

  • CTI: critical time intervention

Een bijzondere vorm van nazorg is CTI. Blijf Groep zet CTI in bij cliënten die vanuit de opvang verhuizen naar een eigen woning en die nog behoefte hebben aan ondersteuning in de eerste periode na de verhuizing. We kijken op welke leefgebieden je ondersteuning nodig hebt en welke steunbronnen er zijn. Een CTI traject duurt 9 – 12 maanden. De hulp wordt in deze periode steeds meer afgebouwd.

Voor wie?

Nazorg is bedoeld voor cliënten die gebruik hebben gemaakt van de opvang (begeleid wonen).

Meer informatie

Bel met Blijf Groep voor meer informatie: 088 234 24 50. Of gebruik het contactformulier.