Focus op het hele gezin in Blijvend Veilig

Vorig jaar is Blijvend Veilig van start gegaan. Zes organisaties in Amsterdam – Amstelland ontwikkelen samen een nieuwe werkwijze voor gezinnen die te maken hebben met geweld. Zonder wachtlijsten en doorverwijzingen en met de focus op het hele gezin. Blijf Groep medewerkers Maria van Helbergen en Eva Lammers vertellen over hun ervaringen tot nu toe. “Tijd, aandacht en intensieve begeleiding, het helpt echt.”

Eén team

Tussen het moment dat er geconstateerd wordt dat het onveilig is in een gezin en het moment dat er maatregelen genomen worden om het veilig te krijgen, liggen nu gemiddeld 8 maanden! Overlap in werkzaamheden tussen ketenpartners, doorverwijzingen en wachtlijsten zijn hiervan de oorzaak. Bij Blijvend Veilig werken daarom de medewerkers van de verschillende organisaties in de keten samen in één team. Samen bekijken zij wat er aan de hand is en welke hulp er nodig is voor de verschillende leden van het gezin.

Regie én hulpverlening

Maria: “We worden als koppel aan een gezin toegewezen. Een koppel bestaat altijd uit mensen van verschillende organisaties. Vaak heeft de een veel ervaring en gaat de ander er wat meer blanco in.” Eva: “Wij blijven gedurende het hele traject bij het gezin. Soms doen we een stapje achteruit als er specifieke hulpverlening nodig is, bv GGZ hulp, maar wij blijven de vaste aanspreekpunten.” Maria: ”We doen zowel hulpverlening als regievoering. Vanuit ons werk bij bij Blijf Groep zijn wij dat wel gewend.”

“Door in gesprek te blijven, tijd en aandacht te geven, het gezin intensief te begeleiden gedurende langere tijd hebben we het tij weten te keren. Zonder juridische dwangmiddelen in te zetten.”

Focus op het hele gezin

Blijvend Veilig is bedoeld voor gezinnen waar sprake is van ernstig en structureel geweld. Vaak is er ook sprake van problemen op meer levensdomeinen. Bijvoorbeeld schulden, verslaving. Eva: Problemen van kinderen hangen altijd samen met de problemen van de ouders. Jeugdzorg richt zich – logisch – vooral op kinderen en niet op de ouders. Wij kunnen die focus naar het hele gezin brengen. Daarom is het ook zo belangrijk dat Blijf Groep is aangehaakt. Wij zijn gewend systemisch te werken en alle gezinsleden te betrekken.”

Het moet en kan anders!

De doelstelling van Blijvend Veilig is het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze vanuit de praktijk. Maria: “Elke maandag zitten we als team bij elkaar en bespreken we vragen als: Hoe doe je het nu? Wat deed je vroeger? Wat is echt nodig? We proberen buiten de bestaande kaders te denken, out of the box.” Eva: “Er is veel creativiteit in het team, ook wel botsingen natuurlijk. Iedereen heeft eigen kaders en we moeten ons natuurlijk aan de wet houden. Maar het belangrijkste is dat iedereen in het team de overtuiging heeft: het moet en het kan anders!”

Je zit aan elkaar vast

Blijvend Veilig is nu ruim een jaar bezig. Er is in dat jaar hard gewerkt, veel geleerd en uitgeprobeerd. De contouren van een nieuwe werkwijze worden langzaam maar zeker zichtbaar. Eva: “Dat het gezin weet dat er twee vaste gezichten zijn, werkt absoluut. Er kan niet meer gedreigd worden met doorverwijzen. Je zit een tijd aan elkaar vast. Dat is pure winst.” Maria: “Ik was betrokken bij een gezin waar uithuisplaatsing dreigde. De ouders wilden niet meewerken, de dochter om wie het ging ook niet. We zaten in een patstelling, die normaal gesproken doorbroken zou zijn door een uithuisplaatsing. Door in gesprek te blijven, tijd en aandacht te geven, het gezin intensief te begeleiden gedurende langere tijd hebben we het tij weten te keren. Zonder juridische dwangmiddelen in te zetten.”

Geloof in de nieuwe aanpak

Blijvend Veilig werkt nu in twee teams in Noord en Nieuw West. In 2021 wordt dit uitgebreid naar meerdere teams. Eva: “De kracht is dat we zes bestuurders hebben die echt geloven in deze nieuwe aanpak. Zij steunen deze beweging en steunen ons als professionals. Uiteindelijk zal dit de werkwijze worden, daar ben ik van overtuigd.”


Over Blijvend Veilig

Blijvend Veilig is een samenwerking van Jeugdbescherming regio Amsterdam, Blijf Groep, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Samen Doen, William Schrikker Stichting en gemeenten in Amsterdam-Amstelland. Samen ontwikkelen deze organisaties een gezamenlijke werkwijze op het gebied van veiligheid. Kijk voor meer informatie op www.blijvendveilig.nl