Privacy

Blijf Groep hecht zeer veel waarde aan de privacy van cliënten. In onze Privacayverklaring leggen we uit  hoe we met persoonlijke gegevens van cliënten omgaan, en welke  rechten cliënten hebben met betrekking tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens.  De Privacykaart is een samenvatting van de Privacyverklaring.

Privacykaart Zo gaat Blijf Groep met uw gegevens om

Voor cliënten is er een speciale Privacykaart beschikbaar. Dit is een samenvatting van de privacyverklaring. In de kaart wordt verwezen naar de privacyverklaring als men uitgebreidere informatie wil. Alle cliënten krijgen deze Privacykaart bij binnenkomst uitgereikt.

Download hier de privacykaart

Privacyverklaring

Binnen Blijf Groep wordt gewerkt met persoonsgegevens van clienten, medewerkers, vrijwilligers, sollicitanten, (keten)partners en externe relaties. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met alle persoonsgegevens die wij verwerken. Onze clienten, medewerkers en externe relaties moeten kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens omgaan.  Dat is voor onze cliënten ex tra van belang, om het vertrouwen in de hulpverlening te behouden maar ook voor de waarborging van hun eigen veiligheid.

Hieronder vindt u een samenvatting van de  privacyverklaring.  U kunt de privacyverklaring hier downloaden.

Beleid opnemen van gesprekken

Het maken van geluidsopnames van een gesprek kan best handig zijn. Bijvoorbeeld om terug te luisteren naar wat je hebt besproken.  Hierover hebben we binnen Blijf Groep het volgende afgesproken.

 • Alleen geluid opnemen: het geluid van een gesprek opnemen mag, maar maak nooit zomaar opnames. Overleg het van tevoren. Dan weet iedereen ervan, en dat is wel zo prettig.`
 • Alleen voor jezelf: een geluidsopname is alléén voor jezelf. Je mag het aan niemand anders doorsturen of laten horen. En ook niet op het internet zetten. Dat mag niet van ons én niet van de wet.
 • Het zonder toestemming maken en/of publiceren van beeldopnames is wettelijk niet toegestaan.

Meer hierover kun je lezen in het Beleid geluidsopnames Blijf Groep. Het beleid volgt de spelregels van de Nationale Ombudsman (2016)

Samenvatting privacyverklaring

Met betrekking tot privacy en de besherming van persoonsgegevens leven wij regels na die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet op basis van deze wet ( UAVG) en de wet- en regelgeving die op onze sector van toepassing is. Voor onze bedrijfsvoering houden wij ons aan de wetten en regelgeving omtrent financiële verslaglegging en verantwoording en goed werkgeverschap.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Blijf Groep verwerkt alleen noodzakelijke persoonsgegevens strikt alleen voor het daarvoor vastgelegde doel. Met verwerken bedoelen wij dat gegevens worden opgeslagen, aangevuld en mogelijk verstrekt aan derden op basis van wetgeving of met uw toestemming.
Zo verwerken we Contactgegevens / Identificatiegegevens / Financiële gegevens / Verdere gegevens indien noodzakelijk voor de samenwerking en dienstverlening op basis van de wettelijke verplichtingen:

 • Voor cliënten om u en uw familie goed te kunnen helpen
 • Voor (keten)partners om de juiste hulp te kunnen bieden en voor verslaglegging en verantwoording
 • Voor sollicitanten en medewerkers als verantwoord werkgever
 • Als bedrijf ten behoeve van de financiële verslaglegging en verantwoording

Blijf Groep is wettelijk verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Dit betekent dat als Blijf Groep vermoedt dat er sprake is van kindermishandeling dit met u wordt besproken. In het uiterste geval doen wij een melding aan Veilig Thuis (advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Een overzicht van de verwerkte gegevens kunt u bij ons opvragen, zie de contactgegevens.

Cameratoezicht
Onze locaties worden beveiligd met cameratoezicht. Dat doen we voor de veiligheid en gezondheid van cliënten en medewerkers; om de toegang tot onze locaties te beheersen en voor het vastleggen van mogelijke incidenten.

Brief, Contactformulier of E-mail
Als u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via een brief, e-mail, contactformulier of telefonisch, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw verzoek of vraag.

Cookies
Blijf Groep maakt gebruik van cookies op de website ten behoeve de optimale werking en verzamelt geen gegevens van u wanneer u onze website bezoekt.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Blijf Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht of dan strikt noodzakelijk is. Daarna vernietigen we de gegevens of maken we ze anoniem, zodat ze niet meer tot u te herleiden zijn.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Cliënten: 15 jaar (wettelijk voorschrift) met de volgende uitzonderingen: Het jongste kind is nog geen 18: Het dossier wordt bewaard tot het kind 18 is of zo mogelijk langer als dit noodzakelijk is voor het kind (aparte procedure)
 • Camerabeelden: maximaal 4 weken of zoveel langer als de beelden gebruikt worden voor nader onderzoek bij incidenten
 • Financiële gegevens: 7 jaar (=wettelijke termijn)
 • Medewerker gegevens: 7 jaar na uitdiensttreding (=wettelijke termijn), voor een aantal gegevens geldt een bewaartermijn van 5 jaar (b.v. paspoort/id)
 • Sollicitant gegevens: max. 2 maanden na de sluitingsdatum van de vacature of max. 1 tot 3 jaar na sluitingsdatum van de vacature, als we de sollicitant in portefeuille willen houden (na expliciete goedkeuring)

U kunt Blijf Groep verzoeken om eerder te vernietigen. Dit verzoek wordt ingewilligd indien er geen belangen voor derden op het spel staan en (zodra) het bedrijfsbelang het toelaat (denk aan gegevens ter verantwoording).

Hoe gebruiken en beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden bij ons geregistreerd in systemen die beveiligd zijn en middels autorisatie alleen toegankelijk zijn voor bevoegde medewerkers. Iedere medewerker bij Blijf Groep heeft getekend voor de geheimhoudingsplicht en/of beroepsgeheim. We hebben alle noodzakelijke organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Mag Blijf Groep informatie over mij aan andere personen en organisaties geven?
Informatie verstrekken over u aan personen en/of organisaties vindt alleen plaats met uw toestemming. In uitzonderingsgevallen kan Blijf Groep, op basis van de wet, verplicht zijn gegevens over u aan derden te verstrekken. Mocht dit zo zijn, dan wordt u daarover geïnformeerd.

Blijf Groep deelt uw persoonsgegevens met:

 • Organisaties of personen als dit noodzakelijk is voor de hulpverlening en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, gemeentelijk bleid of met uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Organisaties of bedrijven die in het kader van onze bedrijfsvoering, hulp- en dienstverlening uw gegevens verwerken. Met hen sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om er voor te zorgen dat zij een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens kun garanderen. Blijf Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 • Personen en instanties van wie het de taak is om onze bedrijfsvoering, hulp- en dienstverlening te evalueren, te controleren, en/of te toetsen.
 • Onderzoeksinstituten voor onderzoek en ontwikkeling van de hulpverlening. Deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd en niet te herleiden tot u als persoon.

Welke rechten heeft u m.b.t. de persoonsgegevens die wij van u verwerken?
Bij het verzamelen van uw gegevens informeren we u over uw rechten met betrekking tot de door ons van u verzamelde gegevens. U heeft recht op inzage, afschrift, correctie, verwijdering, beperken van de verwerking, overdragen en het recht op het intrekken van een door u gegeven toestemming.
Voordat de rechten als hieronder worden toegekend, wordt eerst uw identiteit deugdelijk vastgesteld (het overleggen van een identiteitsbewijs). Zie voor een nadere toelichting https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten.
U kunt een verzoek schriftelijk indienen via de eerder vermelde contactgegevens of mondeling bij uw hulpverlener of andere medewerker van Blijf Groep. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk een gemotiveerd antwoord geven, maar uiterlijk binnen één maand na het ontvangen van uw verzoek.
Als we uw verzoek niet zomaar kunnen of mogen inwilligen dan kunnen we de termijn als dat nodig is, met nog eens twee maanden verlengen. In dat geval zal Blijf Groep u binnen één maand, na ontvangst van uw verzoek, op de hoogte brengen van een dergelijke verlenging.

Als u een verzoek tot inzage schriftelijk wilt doen, dan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Blijf Groep moet uw identiteit vaststellen voordat gegevens kunnen worden verstrekt of gewijzigd. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Recht op inzage en afschrift
Iedere persoon, ook een kind van 12 jaar en ouder, heeft het recht te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en om de gegevens in te zien.
Ouders met gezag/wettelijke vertegenwoordigers kunnen inzage krijgen in de gegevens van hun kind tot zij de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, tenzij het belang van het kind zich daartegen verzet.
Wanneer het kind 16 jaar of ouder is, oefent hij/zij dit recht zelfstandig uit en moet hij/zij eerst toestemming geven, voordat ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) de gegevens mag inzien.

Het is mogelijk dat wij niet alle gegevens verstrekken. Daarbij kunt u denken aan persoonsgegevens van derden, en persoonlijke notities.

Recht op correctie
U mag uw gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Of als we een foutje hebben gemaakt in uw geboortedatum of uw naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens.

Recht op beperking en verwijdering
U mag vragen om het verwijderen van (delen) van uw persoonsgegevens. Alhoewel Blijf Groep een verzoek tot (gedeeltelijk) verwijderen in principe moet inwilligen, is het niet altijd mogelijk. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht van een bepaalde periode, en soms zijn we gebonden aan onze zorgplicht ten opzichte van u of anderen. Daarover zullen we u dan informeren.

Recht op overdragen
Op uw verzoek gaan wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen aan u of een andere organisatie van uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst en de overdracht geen afbreuk doet aan de rechten van anderen.

Recht van bezwaar
Indien wij gegevens van u verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen.

Recht op het intrekken van gegeven toestemming
U heeft altijd het recht om een door u gegeven toestemming in verband met uw persoonsgegevens weer in te trekken.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Bij Blijf Groep kunt u uw klacht zowel mondeling als schriftelijk (per brief of e-mail) worden ingediend.
Het e-mailadres voor klachten is klacht@blijfgroep.nl.

Recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens is op de volgende manieren te bereiken:
Telefonisch: 088 – 1805 250 (maandag t/m vrijdag; 9.00 tot 17.00 uur)
Per post: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG
Via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112