Karin Bloemen opent platform Drakentemmers

Op donderdag 21 januari heeft Karin Bloemen het expertiseplatform Drakentemmers geopend. Op dit platform kunnen behandelaren trauma en gehechtheid hun expertise op het gebied van traumabehandeling na huiselijk geweld kunnen versterken. Dit is van belang om intergenerationele overdracht bij slachtoffers van huiselijk geweld te voorkomen.

Voorkomen intergenerationele overdracht

Kinderen en volwassenen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling kampen vaak met trauma-gerelateerde klachten. Deze klachten zijn van grote invloed op de ontwikkeling van veilige gehechtheid tussen kind en ouder en daarmee op de totale ontwikkeling van het kind.

Uit wetenschappelijk onderzoek (bv het onlangs gepresenteerde onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut) blijkt dat traumabehandeling en/of gehechtheidsinterventies deze klachten kunnen verminderen evenals de kans op herhaald slachtofferschap. Ook kan behandeling voorkomen dat kinderen plegers worden als ze volwassen zijn.

Toch krijgt maar een klein deel van de kinderen en ouders behandeling aangeboden. Er is namelijk een groot gebrek aan gespecialiseerde behandelaars op het gebied van trauma en gehechtheid, die kunnen werken met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Expertiseplatform Trauma & Gehechtheid

Om de expertise op het gebied van trauma en gehechtheid te vergroten, is Drakentemmers opgericht, een online expertiseplatform voor (aankomende) behandelaren trauma en gehechtheid. Zij kunnen hier informatie, onderzoeken en praktijkkennis vinden over traumabehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met structureel huiselijk geweld.

Ook biedt het platform een integraal trainingsaanbod voor trauma- en gehechtheidsbehandelaars en de mogelijkheid van supervisie en intervisie. Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid van matching van vraag en aanbod van behandelaars en instellingen waar gespecialiseerde behandelaars nodig zijn (in vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, MDA++).

De ambitie van Drakentemmers is om specialistische trauma- en hechtingsgerichte behandeling middels een landelijk dekkend netwerk van behandelaars beschikbaar te maken voor alle kinderen/gezinnen waar structureel huiselijk geweld speelt.

Onderzoek Verwey-Jonker

Het expertiseplatform sluit nauw aan bij de aanbevelingen uit het recent gepubliceerde onderzoek van Verwey Jonker en Augeo Foundation Kwestie van een lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen? (november 2020). Uit dit onderzoek blijkt dat er in gezinnen, die te maken hebben met geweld, veelal sprake is van complexe problematiek, waarbij onderliggende traumaklachten en hechtingsproblematiek een grote rol spelen. De onderzoekers stellen daarbij vast dat systeemgerichte hulp en traumaverwerking belangrijk zijn om het geweldspatroon te doorbreken dat vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Over de naam Drakentemmers

De naam Drakentemmers is gebaseerd op het sprookje van Greenwald (2005) over een prins die verliefd wordt op een prinses uit een ander koninkrijk. Om met haar te mogen trouwen, moet hij de draak zien te temmen. Het temmen van de draak staat voor het verwerken van de traumatische gebeurtenissen en de heftige gevoelens die daarmee gepaard gaan.

Geweld hoort nergens thuis

Het Expertiseplatform trauma en gehechtheid na huiselijk geweld wordt gefinancierd in het kader van het landelijk actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Dit is een meerjarenprogramma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de VNG met als doel huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld te krijgen en het geweld duurzaam te stoppen, waardoor de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, kan worden doorbroken.

Over de initiatiefnemers

Over Altra
Altra biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen en hun ouders. Een van de specialismen is trauma- en gehechtheidsbehandeling en hechtingsgerichte ouderbegeleiding na huiselijk geweld. Deze specialistische jeugdhulp is integraal onderdeel van de vrouwenopvang.

Over Blijf Groep
Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen en biedt opvang en hulp en aan alle betrokkenen: slachtoffers, kinderen én plegers. Uitgangspunt is het geweld te stoppen en veiligheid te creëren door hulp op maat. Thuis of in de opvang. Blijf Groep werkt in Noord-Holland en Flevoland.

Over de Jeugdzorgacademie
De Jeugdzorgacademie is een opleidingsinstituut, opgericht door Nina Draaisma. Nina is kinder- en jeugdpsycholoog en gehechtheids- en traumabehandelaar bij praktijk Nika Haarlem en Nuhoff psychotherapie. De Jeugdzorgacademie biedt cursussen die aansluiten bij de behoeften binnen de jeugdzorg.

Over het trainerscollectief
Aan het platform Drakentemmers is een trainerscollectief verbonden van ervaren behandelaars/trainers, bestaande uit Marieke Zeeman (GZ-psycholoog, werkzaam bij Family Supporters in o.a. de vrouwenopvang en als trainer voor RINO), Katinka Knook (orthopedagoog, werkzaam bij Altra in de specialistische jeugdzorg), Hester Mobach (GZ-psycholoog en systeemtherapeut, werkzaam bij de Waag) en Karine Zuidgeest (kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, opleider en supervisor bij Nika Nederland (diagnostiek en behandeling gericht op gehechtheid tussen ouder en kind)).

Waar kan je het platform Drakentemmers vinden?

Het platform Drakentemmers is te bezoeken op www.drakentemmers.nl.