Opvang, begeleiding en nazorg

Blijf Groep biedt opvang aan vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Vrouwen en kinderen kunnen in de opvang gebruik maken van allerlei vormen van begeleiding. Naast gesprekken met een hulpverlener, individueel of met hun (ex-)partner, kunnen ze deelnemen aan cursussen en themabijeenkomsten. Ook kunnen vrouwen een beroep doen op een psycholoog. Voor de kinderen is er specifieke hulp. Ook voor mannen is er opvang en begeleiding.

Wij werken volgens de Krachtwerk-methode. Het motto van Krachtwerk is: herstellen doe je zelf. Vrouwen leren hun eigen krachten en mogelijkheden te vinden, en de hulpbronnen in hun omgeving en in de gemeenschap aan te spreken. Zo helpen wij vrouwen om zelf weer de regie over hun leven te krijgen, op weg naar een toekomst zonder geweld.

 Er zijn verschillende soorten opvang:

In de opvang wordt nauw samengewerkt met allerlei samenwerkingspartners in de jeugdzorg, GGZ, schulphulpverlening etc.

Crisisopvang

Blijf Groep beschikt over drie locaties voor crisisopvang: in Amsterdam, Alkmaar en Almere. Daar is zeven dagen per week, 24 uur per dag personeel aanwezig. Deze crisisopvang duurt maximaal zes weken; in uitzonderingsgevallen kunnen daar zes weken bij komen.

Het doel van de crisisopvang is dat de vrouwen en hun kinderen tot rust komen en bedenken welke stappen er voor de toekomst nodig zijn.

Eerste stap in de crisisopvang: risicoscreening
Het eerste dat er in de crisisopvang gebeurt, is bekijken hoe groot het actuele risico op geweld is.

Als het erop lijkt dat de problemen uit de hand lopen, bekijkt de hulpverlener van Blijf Groep welke actie er nodig is. Dat gebeurt altijd samen met het slachtoffer, en met eventuele kinderen. Als de veiligheid dat toelaat, wordt ook de pleger van het geweld hierbij betrokken.

Bij acute dreiging of geweld, kan de politie worden ingeschakeld. In levensbedreigende situaties kunnen cliënten, in overleg met de gezinshulpverlener, opgevangen worden in een ‘Safe House’ of op een andere locatie elders in het land.

Gezinsactieplan: afspraken voor de toekomst
Een belangrijk onderdeel van de crisisopvang, is het opstellen van een gezinsactieplan. Daarvoor maken de hulpverleners samen met de vrouwen een grondige analyse van hun situatie: waardoor ontstaat iedere keer die cyclus van geweld?

In het gezinsactieplan staat op welke gebieden er allemaal verandering moet komen. Er wordt in het plan vastgelegd welke actie of hulp daarvoor nodig is, en er worden afspraken over de vervolgstappen gemaakt.

Als het veilig genoeg is, wordt de (ex-)partner betrokken bij het maken van het gezinsactieplan. Onze hulpverleners kiezen daarin geen partij. Hun doel is niet een oordeel te vellen over de situatie. Hun doel is het stoppen van het geweld.

Noodbed: voor acute opname
Voor vrouwen die op direct moeten worden opgevangen, heeft Blijf Groep ‘noodbedden’. De politie, Veilig Thuis of de GGD beslissen wie er op een noodbed terecht kan. Vrouwen kunnen hier ook hun kinderen, tot 20 jaar, mee naartoe nemen.

Vrouwen blijven gemiddeld drie dagen op een noodbed. Tijdens deze periode wordt gekeken waar ze daarna veilig ondergebracht kunnen worden.

Begeleid wonen

Na de crisisopvang kunnen vrouwen doorstromen naar begeleid wonen. Dit is voor vrouwen die eraan toe zijn om zelfstandiger te gaan wonen, maar die nog wel behoefte hebben aan ondersteuning. De vrouwen wonen hier in groepsverband of in zelfstandige woonunits. Hier blijven ze gemiddeld zes maanden.

24-uurs begeleid wonen
Vrouwen die baat hebben bij permanente aanwezigheid van personeel, kunnen gebruik maken van 24-uurs begeleid wonen. Deze vorm van begeleid wonen is bedoeld voor de minder weerbare vrouwen, die specifiek begeleiding nodig hebben bij veiligheid, het opvoeden van hun kinderen, structuur, en het dagelijks leven. De begeleiding is erop gericht hun praktische en sociale vaardigheden te ontwikkelen, en hun zelfstandigheid te vergroten.

Schakelwoningen: begeleid zelfstandig wonen
Vrouwen die na een verblijf in begeleid wonen nog begeleiding nodig hebben, kunnen doorstromen naar een woning die op naam staat van Blijf Groep. Dit is een tussenfase, waarin de vrouwen worden voorbereid op de stap naar zelfstandig wonen. In deze periode kunnen de vrouwen nog deelnemen aan de activiteiten in de opvang.

Na een half jaar of een jaar wordt gekeken of het mogelijk is het contract van de woning op naam van de vrouw over te schrijven.

InZicht
Tijdens het verblijf wordt gebruik gemaakt van InZicht. Dat is een online  programma als aanvulling op de begeleiding. Cliënten kunnnen op een moment dat het hen uitkomt  zelf aan de slag op hun mobiele  telefoon, tablet of laptop. Er zijn 10 verschillende modules  over praktische onderwerpen als huisvesting en financiën, maar ook liefde en relaties en kinderen komen aan bod. Cliënten verzamelen informatie en maken opdrachten die ze met hun begeleider kunnen bespreken. Dat zorgt voor reflectie en verdieping en vergemakkelijkt vervolgstappen. Deze vorm van hulpverlening sluit goed aan bij de uitgangspunten van Krachtwerk en de Oranje Huis-aanpak.

Safe House: voor vrouwen die moeten onderduiken

Vrouwen met of zonder kinderen die een geheim adres nodig hebben, kunnen terecht in een Safe House. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van extreme bedreiging, of wanneer ze heel gericht worden achtervolgd door hun partner of familie. Opname in een Safe House gebeurt in overleg met de politie.

Na afloop van het verblijf in een Safe House, wordt in nauw overleg met de politie besloten wat de vervolgstappen zijn.

Opvang voor mannen

Blijf Groep verzorgt ook opvang voor mannen. Bijvoorbeeld als ze ernstig worden bedreigd, of als ze slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld of van mensenhandel. Lees meer.

Nazorg

Na het verblijf in de opvang kan een vrouw een beroep doen op nazorg. Daarvoor wordt een persoonlijk plan opgesteld. De vrouw krijgt verschillende begeleidingsgesprekken om aan haar eigen doelen te werken. Het gaat dan vooral om praktische zaken, zoals het inrichten van het nieuwe huis en het verkennen van de omgeving. Als het nodig is, werkt Blijf Groep in de nazorg samen met Thuiszorg of de GGZ.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112